امنیت فرهنگی

شنبه, 11 شهریور 1396 09:45

امینت

امینت(Security)

اَمنیَّت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری‌ترین نیازهای یک

منتشرشده در اطلاعات عمومی