امنیت روانی

پنج شنبه, 24 مهر 1393 22:09

تعریف امنیت

تعریف امنیت یا اَمنیَّت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه

منتشرشده در اطلاعات عمومی